ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

พืชในกลุ่มสนทั้งหมดเป็นไม้ยืนต้น คือมีอายุหลายปี เกือบทุกชนิดไม่ผลัดใบ (สนบางชนิดผลัดใบ) บางชนิดใบจะเปลี่ยนสี ในฤดูหนาว ใบสนมักมีอายุยาวนาน บางชนิดจะไม่หลุดร่วงจากต้นนาน 15 - 20 ปี ช่อดอกหรือส่วนขยายพันธุ์ (cones หรือ strobilii) มักมีลักษณะเป็นเกล็ดเรียงซ้อนกันเป็นรูปไข่ รูปรี หรือค่อนข้างกลม เมล็ดอยู่ในซอกเกล็ดแต่ละอัน ช่อดอกเพศผู้และเพศเมียมักจะอยู่ แยกกัน อาจอยู่แยกต้นหรืออยู่ในต้นเดียวกัน พืชบางชนิดที่เรียกว่า " สน " เช่นสนทะเล สนประดิพัทธุ์ สนหมอก สนสร้อย สนขี้ไก่ ฯลฯ เป็นพวกพืชมีดอก (Angiosperms) แต่มีลักษณะใบหรือดอกคล้ายพืชในกลุ่มสน จึงมักจะมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นพืชในกลุ่มเดียวกัน แต่สนบางชนิดที่พบในป่า ของไทย เช่น สนสามพันปี พญาไม้ ฯลฯ กลับไม่ค่อยมีผู้รู้จักมากนัก อาจเพราะมีจำนวนน้อยและโตช้า จึงไม่นำมาใช้ประโยชน์กันทั่ว ไป ยกเว้นสนสองใบและสนสามใบ ที่นำมาใช้ประโยชน์กันแพร่หลาย ได้แก่ ยางสน (resin)


  • index
  • menu
  • name
  • book